Privatumo politika

​Visuomeninės organizacijos „Punios ainiai“, į.k.153736566

 

Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko Visuomeninė organizacija „Punios ainiai“, įmonės kodas 153736566 , (toliau – „Bendruomenė“). Ši privatumo politika skelbiama viešai ir prieinama visiems duomenų subjektams.  Bendruomenė laiko asmens duomenų apsaugą labai svarbia ir įsipareigoja laikytis įstatymų reikalavimų dėl duomenų apsaugos.
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA
Perduodami Bendruomenei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti. Tais atvejais, kai norint naudotis per Bendruomenės interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta ir pranešta, paprašyta sutikimo.
Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie tai pranešdami Bendruomenės kontaktais, kuriuos rasite Bendruomenės interneto svetainėje. Visais klausimais dėl duomenų apsaugos galite kreiptis į žemiau nurodytą kontaktinį asmenį.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS
Bendruomenės tvarkomų  apie Jus asmens duomenų pagrindai – siekis tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus ir/arba Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui ir/arba teisinė prievolė ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas.
Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.
Bendruomenė gali tvarkyti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą: (1) tiesiogiai iš Jūsų; (2) kai Jūs lankotės Mūsų interneto svetainėje ir (3) iš kitų šaltinių.
Jūsų asmeninius duomenis Bendruomenė gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate Bendruomenės narys, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Pažymime, jog Bendruomenė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Bendruomenę siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie narius būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS BENDRUOMENĖ GAUNA TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ
Bendruomenė gali rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs Bendruomenei pateikiate:
– kai užsiregistruojate Bendruomenės svetainėje, naudojatės Bendruomenės svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo Bendruomenės internetinėje svetainėje, kreipiatės į Bendruomenės valdybą ir visais kitais būdais;
– kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su Bendruomene dėl paslaugų ar kt;
– kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate Bendruomenės interneto svetainėje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis Bendruomenės svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma Bendruomenės svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
– kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant Bendruomenės partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
– kai bendraujate su Bendruomene kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte Bendruomenei pateikti.
Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų Bendruomenei, todėl jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad Bendruomenė negalės Jums suteikti paslaugų.
Bendruomenė tvarkys ir saugos tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas.
Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) Bendruomenė netvarko ypatingų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

KAIP BENDRUOMENĖ NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ar sutartį ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruomenė gali naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
– Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
– paslaugoms teikti;
– atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
– informacijai Jums siųsti;
– elgesio internete analizei;
– kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.
Bendruomenė gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Bendruoemėns turima informacija.

RINKODAROS PRANEŠIMAI
Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruomenė gali Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laiko Jus dominančia, remdamasi Jūsų anksčiau pateikta informacija. Retkarčiais Bendruomenė taip pat gali su Jumis susisiekti narių apklausos tikslais.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS
Bendruomenė imasi tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdama apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Bendruomenės žiniatinklio svetainės, Bendruomenė negali būti atsakinga už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.
Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, jog netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Jūs turite teisę:
– kreiptis į Bendruomenę su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
– kreiptis į Bendruomenę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
– kreiptis į Bendruomenę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendruomenė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į Bendruomenę. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti Bendruomenės tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti Bendruomenės turimą informaciją apie Jus.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad Bendruomenė atnaujintų, pakoreguotų ar ištrintų asmeninius duomenis. Informuojame, kad Bendruomenė gali atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų.
Jūs privalote informuoti Bendruomenę tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią Bendruomenei pateikėte, pakeitimų, pateikiant narystės prašymą ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad Bendruomenė tvarko netikslius Jūsų duomenis.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų Bendruomenės naujienlaiškių, biuletenių, ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su Bendruomene.
Prašome nedelsiant susisiekti su Bendruomene, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Bendruomenei, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis,
kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir įmonės paskelbtose Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse; norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.

Sekite mus!!!